Home » Uncategorized » 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP: Správce informačních systémů

18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP: Správce informačních systémů

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním

 aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Absolventi tohoto oboru mohou po
kračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací.

 

V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru správce informačních systémů charakterizuje zejména :

 • orientace ve standardním softwarovém i hardwarovém vybavení, schopnost práce s běžnými periferiemi výpočetní techniky
 • schopnost instalovat a spravovat operační systémy pracovních stanic i serverů a spravovat uživatelské aplikace
 • schopnost navrhnout a aplikovat systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením (neodborné zásahy, cílené útoky a jiné)
 • znalost funkce a správy počítačových sítí LAN, schopnost orientace v užívání, údržbě a správě moderních síťových operačních systémů, navrhování a zprovoznění počítačových sítí a jejich správa
 • znalost anglického jazyka pro účely odborné komunikace v oblasti výpočetní
 • umění efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázat odhadnout výsledek, algoritmizovat problém, vytvořit počítačový model
 • správné používání matematických pojmů a jazyka, včetně symboliky a terminologie, odborných pojmů z oblasti informačních a komunikačních technologií
 • schopnost porozumět závislostem, umět zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek, schopnost tyto údaje zpracovat vhodnými softwarovými nástroji a následně výsledky prezentovat
 • znalost a pochopení podstaty algoritmu jako předpisu automatizované činnosti, schopnost programování aplikací pro standardní uživatelské rozhraní
 • základní znalost relačních databází, schopnost naprogramovat uživatelské rozhraní relační databáze
 • dovednost prezentace užitím výpočetní techniky včetně moderních technologií počítačové sítě, schopnost práce s informacemi a informačními zdroji
 • dovednost zpracování grafické informace prostřednictvím výpočetní techniky a její následná prezentace
 • schopnost veřejně prezentovat informace především formou internetových stránek
 • znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností v tržní ekonomice, základní znalost účetnictví