Home » Studijní obory » Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (USO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících s výkonem administrativní činnosti v oblasti justice, tj. na soudech a státních zastupitelstvech, v advokátních, exekutorských a notářských kancelářích, a v samosprávě, tj. na obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech. Dále pak v územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, v mezinárodních orgánech a institucích, v právních a personálních odděleních soukromých společností.

Absolventi dovedou pracovat s právními normami a prameny, chápou a uplatňují zásady ústavního práva, znají správní právo a mají všeobecný rozhled v dalších právních odvětví, zná a dodržuje etiku státního úředníka, pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky, zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti, je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce.Absolvent se vyznačuje následujícími odbornými kompetencemi:

- získá znalosti z historie a současnosti týkající se integrace České republiky do struktur Evropské unie
- dobře se orientuje v základním právním prostředí EU, ve struktuře a činnosti jednotlivých institucí EU a účasti českých zástupců na jejich činnosti
- dobře se orientuje v právním systému a právním řádu ČR
- chápe a umí uplatňovat zásady ústavního, správního, občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, živnostenského, sociálního a dalších odvětví práva včetně práva evropského
- osvojí si důkladnou znalost procesního práva
- dovede pracovat s právními normami a prameny a aplikovat je při řešení konkrétních právních situací
- je připraven věcně, jazykově a formálně správně vyhotovovat právní a jiné písemnosti, právní podklady
- dovede vést spisovou manipulaci, evidenci a archivaci včetně ochrany údajů
- získá schopnost organizovat a řídit administrativu v kancelářích soudců, vyšších soudních úředníků, státních zástupců, advokátů, soudních exekutorů, notářů, úpadkových správců, bezpečnostních orgánů, v právních a jiných odděleních veřejného i soukromého sektoru, v orgánech státní správy a samosprávy, v mezinárodních institucích a společnostech
- získá vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní práci katastrálního a pozemkového úřadu, realitní a developerské společnosti
- získá základní znalosti o ekonomice, včetně účetnictví, orientuje se v daňovém systému ČR
- získá znalosti principů sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky
- umí používat pro práci všechny prostředky kancelářské a výpočetní techniky včetně internetu, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu

 

Vyučovací předměty

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1. ročník2. ročník3.ročník4. ročník

a) Základní

Český jazyk a literatura333312
Literární seminář01113
Anglický jazyk (B1)444416
Německý jazyk (A2)333312
Matematika22228
Chemie10001
Fyzika01001
Biologie a ekologie00112
Česká republika a evropské dimenze11002
Dějepis22206
Společenská kultura20002
Základy společenských věd01326
Tělesná výchova22228

b) Předměty specializace

Právo32229
Veřejná správa233412
Seminář z práva00112
Ekonomika a veřejné finance22217
Účetnictví02204
Statistika a demografie00011
Historie české správy00022
Informační a komunikační technologie22004
Technika administrativy20002
Písemná a elektronická komunikace02237
Celkem31333332129