Home » Studijní obory » Sociální činnost

Sociální činnost

Školní vzdělávací program – sociální asistent Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, je připraven pro sociálně právní poradenství, je připraven pro depistážní činnost, pro poskytování krizové pomoci, je schopen vykonávat odbornou činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, je připraven poskytnout sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace a poskytnout ucelenou rehabilitaci, zejména pak sociální. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve službách sociální péče a službách sociální prevence ( denní stacionáře, azylové domy, chráněná bydlení, chráněné dílny, nízkoprahová centra, sociální poradny, ve správních orgánech atd.).


V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru sociální asistent charakterizuje zejména:
- orientace v sociální péči – zná všechny související zákony
- schopnost poskytnout základní a odborné sociální poradenství
- schopnost aktivovat klienty k řešení nepříznivé životní situace
- schopnost navrhnout vhodnou rehabilitaci
- schopnost připravit preventivní programy zabraňující vzniku tíživé životní situace
- je schopen klientům zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím
- pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
- podporuje klienty k zvládání základních pracovních návyků a dovedností
- nacvičuje s klienty dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- je schopen poskytnout sociálně-terapeutickou činnost
- vytváří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- je schopen vést sociální agendu klientů
- je schopen spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách
- je připraven poskytnout pomoc a podporu klientům v nepříznivé sociální situaci

 

Vyučovací předměty

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník

a) Základní

Český jazyk a literatura333312
Literární seminář01113
Cizí jazyk (B1)444416
Matematika22228
Chemie10001
Fyzika01001
Ekologie10001
Dějepis22105
Základy společenských věd00123
Tělesná výchova22228

b) Předměty specializace

Psychologie22116
Multikulturní soužití00213
Právo02103
Sociální politika a sociální zabezpečení00336
Sociální péče22228
Pedagogika02215
Osobnostní výchova21003
Organizace volného času00224
Hudební výchova20002
Výtvarná výchova20002
Dramatická výchova02013
Zdravotní nauka32005
Pečovatelství02226
Zdravotní tělesná výchova00224
Informační a komunikační technologie21104
Ekonomika02103
Praxe00066
Celkem30333335131

P R Á Z D N I N Y

Školní rok 2023/2024 končí, vysvědčení předána … děkujeme všem učitelům a žákům za odvedenou práci, užijte si prázdninový volný čas a těšíme se ve školním

číst dále »