Home » Uncategorized » Minimálně preventivní program pro školní rok 2016/17

Minimálně preventivní program pro školní rok 2016/17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017
SOŠ InterDACT s.r.o. Most

verze v pdf

Charakteristika školy a její vnitřní zdroje

  •  ředitelka: Mgr. Jana Synková, reditel@interdact.cz
  • výchovný poradce: Mgr. Jitka Dragounová, jitka.dragounova@interdact.cz
  • školní metodik prevence: Mgr. Jana Macho, jana.macho@interdact.cz
  • sekretářka: Martina Červenková, info@interdact.cz
  • jednatelka společnosti: Mgr. Olga Kalášková, olga.kalaskova@interdact.cz

Střední soukromá škola se nachází v Mostě. Město Most s počtem 67 tisíc obyvatel je statutární město v severozápadních Čechách, leží na řece Bílina. Vzhledem k sociálním složení obyvatel můžeme mluvit o ohrožené lokalitě s výskytem rizikových faktorů.
Rizikovými místy ve škole jsou třídy v době přestávek, toalety a chodby. Toto je ošetřeno dozory na chodbách.

Dokumentace preventivních aktivit

• Školní vzdělávací program (část týkající se prevence – školní preventivní strategie).
• Výroční zpráva (zapracovat zprávu o prevenci rizikového chování).
• Třídní kniha (zápisy nejen o učivu, také o provedených besedách a akcích).
• Záznamy z pedagogických rad
Konzultační hodiny ŠMP:

  • pondělí: 12.30-13:00 hod.
  • úterý: 12:30-13:00 hod.
    nebo kdykoliv po předchozí domluvě: e-mail jana.macho@interdact.cz

Na škole pracuje školní preventivní tým a problematikou rizikového chování se zabývá vedení školy s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídními učiteli.
Pedagogický sbor je koordinován vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence a mají možnost se průběžně informovat o postupech a metodických pokynech. Učitelé působí v rámci prevence na žáky průběžně ve svých hodinách, třídní učitelé na třídnických hodinách a akcích školy.

Vnější zdroje školy pro tvorbu MPP
informační zdroje:
http://www.prevence-praha.cz
http://www.adiktologie.cz
http://www.odrogach.cz
http://www.drogy-info.cz
www.vfn.cz – psychiatrická klinika VFN a LF UK
www.pppinfo.cz
www.help24.cz

Minimální preventivní program je součást školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.

Základní právní rámec primární prevence rizikového chování

 Zákon 561/2004 Sb., (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) tzv. školský zákon), ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 Vyhláška 72/2005 v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Stanovení cílů MPP
K základním cílům primární prevence rizikového chování patří:
1. prevence v oblasti zneužívání návykových látek, šikany a násilného chování, kyberšikany, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, poruch přijmu potravy, náboženského extremismu, rozpoznání týrání a zneužívání dítěte.

2. výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdravého životního stylu jsou: zvyšování sociálních kompetencí (rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si důsledků svého jednání, zvyšování sebevědomí) posilování komunikačních dovedností (nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, adekvátní reakce na stres, kritiku a neúspěch), vytváření pozitivního sociálního klimatu (vytvoření atmosféry pohody, klidu, bez strachu, nejistoty, nastolení pocitu důvěry mezi žákem a učitelem), formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (mravní a morální hodnoty, právní vědomí a humanistické postoje k ostatním).
3. směřování žáků ke smysluplnému využívání volného času (nabídka kroužků, družiny…)
4. zapojování rodičů a přátel školy do života školy (společné akce)
Stanovení cílů MPP školy
Krátkodobé cíle:
Zlepšit práci se třídou, zlepšit klima v problematických třídách. Třídy, ve kterých se již objevily problémy, třídy které vykazují vztahové problémy. Zkvalitnit vedení třídnických hodin.
Redukovat výskyt agresivity a násilného chování žáků k sobě navzájem
Zapojení do projektů primární prevence
Dlouhodobé cíle:
Dlouhodobým cílem je, aby se z našich žáků stali lidé s adekvátním sebevědomím, vědomi si svých kvalit, jež neustále rozvíjí a nedostatků, se kterými se naučí pracovat a žít. Bytosti, které nepotřebují žádnou formu drogy či agresi, aby svůj život prožily spokojeně a plnohodnotně.
Prevence je nejčastěji zařazována do následujících předmětů
Sociální práce, psychologie, zdravotní nauka, právo, chemie, pedagogika, osobnostní výchova, organizace volného času a zdravotní tělocvik.

Metody a způsoby dosažení cílů
Na realizaci MPP se podílí vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, ostatní pedagogičtí pracovníci školy, v případě potřeby metodik prevence PPP, sociální odbor, Policie ČR a jiné instituce. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se podílejí na rozvoji osobnosti žáků, podporují jejich sebevědomí, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů, atd. Učitelé využívají témat v osnovách svých předmětů a seznamují žáky s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence závislostí a sociálně rizikového chování. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů žáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Podle možností zařazují do výuky různé formy a metody práce.
K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření
Informace o důležitých telefonních číslech a kontaktech (Linky důvěry, Kriz. centra…). Jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy ve třídních kolektivech, aby byla zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany, v případě potřeby spolupracují s výchovným poradcem, školním metodikem prevence. Jsou průběžně sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při podezření na záškoláctví se kontaktují rodiče, případně sociální odbor. Pořádají se přednášky a besedy věnované drogové problematice, sexuální výchově a prevenci AIDS. Prevence rizikového chování je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a vyvodí se patřičné sankce. Průběžně jsou sledovány i další rizikové jevy – vandalismus, agresivita, rasismus, atd..
V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem 2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou, zasedání výchovné komise 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě trestné činnosti oznámení Policii ČR
V průběhu školního roku 2016 – 2017 budou plněny následující úkoly a uspořádány tyto akce: Účast školního metodika prevence a výchovné poradkyně na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání.
Spolupráce školního metodika prevence s výchovným poradcem a učiteli při řešení případných problémů žáků. Poskytování informací žákům (začátek školního roku, průběžně), učitelům (průběžně) a osvětová činnost zaměřená na rodiče (třídní schůzky, nástěnky).
Bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním ale i jevům, které mohou signalizovat počínající zneužívání návykových látek nebo výskyt jiného rizikového chování.
Prevence specifická:
Spolupráce s oddělením prevence kriminality
Budeme pracovat s materiály portálu Jeden svět na školách Člověka v tísni.
Účast na projektu Červená stužka
Přednáška o AIDS A HIV
Další akce se doplní dle aktuálních nabídek a možností.

Prevence nespecifická:
Září – adaptační a motivační pobyt pro 1. ročníky
Říjen – projekt Po Evropě s úsměvem, dokončení projektu se seniory
Prosinec – Sportovní den, exkurze
Podpora projektů, které motivují žáky ke vhodnému využívání volného času

V Mostě 7. 9. 2016 Mgr. Jana Macho
školní metodik prevence