Home » Sociální činnost - popis oboru » 75-41-M/01 –Sociální činnost

75-41-M/01 –Sociální činnost

ŠVP – sociální asistent

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
je připraven pro sociálně právní poradenství, je připraven pro depistážní činnost, pro poskytování krizové pomoci, je schopen vykonávat odbornou činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, je připraven poskytnout sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace a poskytnout ucelenou rehabilitaci, zejména pak sociální.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve službách sociální péče a službách sociální prevence ( denní stacionáře, azylové domy, chráněná bydlení, chráněné dílny, nízkoprahová centra, sociální poradny, ve správních orgánech atd.).

V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru sociální asistent charakterizuje zejména:

• orientace v sociální péči – zná všechny související zákony
• schopnost poskytnout základní a odborné sociální poradenství
• schopnost aktivovat klienty k řešení nepříznivé životní situace
• schopnost navrhnout vhodnou rehabilitaci
• schopnost připravit preventivní programy zabraňující vzniku tíživé životní situace
• je schopen klientům zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím
• pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
• podporuje klienty k zvládání základních pracovních návyků a dovedností
• nacvičuje s klienty dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
• je schopen poskytnout sociálně-terapeutickou činnost
• vytváří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• je schopen vést sociální agendu klientů
• je schopen spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách
• je připraven poskytnout pomoc a podporu klientům v nepříznivé sociální situaci