Home » Úvod » Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka Soukromé střední odborné školy InterDACT s. r. o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Škola pro školní rok 2019/2020 přijímá ke studiu 75 žáků v denním studiu.

Ředitelka školy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, stanovuje konkrétní termín konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na 12. dubna 2019 (1. termín – uchazeč koná test ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí) a na 15. dubna 2019 (2.termín – uchazeč koná test ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí).
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena 1 termín: na 13. května 2019 a druhý termín: na 14. května 2019
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z předmětu český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu matematika.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o uzpůsobení podmínek po konání jednotné zkoušky, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 výsledků jednotné zkoušky,
 případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení studijních předpokladů:
1. Hodnocení výsledků jednotné zkoušky (CJL, MAT) –60%
2. Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ – 20%
a) 2. pololetí 8. třída
b) 1. pololetí 9. třída
3. Další skutečnosti (vědomosti, zájmy o obor) – 20%
Celkové pořadí uchazečů je dáno součtem bodů, nepřijímají se žáci s nedostatečnou a žáci
z nižších ročníků.

Informace k přijímacímu řízení
Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají
uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to
do 1. března 2019.

Přijímáme přihlášky pro denní formu studia:
 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP: Právní specializace)
– studium denní, délka studia 4 roky
 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP: Správce informačních systémů)
– studium denní, délka studia 4 roky
 75-41-M/01 Sociální činnost (ŠVP: Sociální asistent)
– studium denní, délka studia 4 roky

Ředitelka školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
uchazeče Centrem, nejpozději do 30.4.2019. Po ukončení hodnocení zveřejní ředitelka
školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí. Umožňuje se tak
uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění zápisového lístku podle § 60a odst. 6
školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.
Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu
15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední
škole slouží zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to
nejpozději do 15. března.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání
zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané
střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých
oborech vzdělání a formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení), a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

V Mostě dne 14.1.2019

Mgr. Jana Synková
ředitelka školy