Home » Uncategorized

Kategorie: Uncategorized

Maturitní zkoušky pro ročník 2017/18

Soubory ve formátu pdf ke stažení:
60 děl 17-18
Kriteria hodnocení PMZ – VČ
Kritéria hodnocení PMZ – SČ
Kritéria hodnoceni PMZ – IT
MT-VS-VČ
MT-SPE-SČ
MT-NJ-VČ
MT-EKO – IT
MATURITNÍ TÉMATA Z INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
MATURITNÍ TÉMATA Z AJ
Nepovinné předměty VČ
Nepovinné předměty SČ
Nepovinné předměty IT
Obecná pravidla
PSY -SČ
PRA – VČ
PED-SČ
Rozhodnutí ředitele školy – SPOLEČNÁ ČÁST MZ
Rozhodnutí ředitele školy – PROFILOVÁ MZ
SPOL-SČ
Zadání praktická VČ
Zadání praktická SČ
Zadání praktická IT

 

 

test

the west

Maturitní zkoušky – Veřejná správa

MATURITNÍ TÉMATA – VEŘEJNÁ SPRÁVA

pro ústní maturitní zkoušky

školní rok 2015/2016

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

1. Stát

2. Základní vymezení veřejné správy

3. Základy VS

4. Statut pracovníka veřejné správy

5. Správní řád

6. Zákon o obcích, zákon o krajích

7. Orgány územních samosprávných celků

8. Běžný rozpočet obce, majetek obce

9. Vnitřní správa

10. Politika zaměstnanosti

11. Živnostenská správa

12. Správa na úseku tvorby a ochrany životního prostředí (ŽP)

13. Správa sociálního zabezpečení („SZ“)

14. Správa sociálního zabezpečení – důchodové pojištění

15. Správa sociálního zabezpečení – dávky státní sociální podpory

16. Správa na úseku katastru nemovitostí

17. Finanční trh

18. Veřejný rozpočet, státní rozpočet

19. Hospodářská politika státu

20. Daňová soustava

21. Majetková a finanční struktura podniku

22. Dlouhodobý majetek

23. Zásoby

24. Mzdová problematika

25. Účetní závěrka

Maturitní otázky – Právo

MATURITNÍ TÉMATA – PRÁVO

pro ústní maturitní zkoušky

školní rok 2015/2016

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 1. Teorie práva
 2. Ústava ČR
 3. Listina základních práv a svobod, ombudsman ČR
 4. Subjekty právního vztahu a jejich zastoupení
 5. Vznik manželství, práva a povinnosti manželů
 6. Zánik manželství
 7. Práva a povinnosti rodičů a dětí
 8. Mediace
 9. Věcné právo
 10. Dědické právo
 11. Závazkové právo
 12. Darování, koupě, směna, výprosa, výpůjčka
 13. Nájem
 14. Vznik pracovního poměru
 15. Skončení pracovního poměru
 16. Instituce EU a rozpočet EU
 17. Vznik a vývoj EU a její právní předpisy
 18. Právní instituce
 19. Korporační právo
 20. Civilní proces
 21. Exekuční a vykonávací řízení
 22. Trestní právo procesní
 23. Trestní právo hmotné
 24. Živnostenské právo
 25. Správní právo

 

headline_vc

Tento obor…..

Maturitní otázky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE pro školní rok 2015/2016

MATURITNÍ TÉMATA – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

pro ústní maturitní zkoušky

školní rok 2015/2016

Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie

   1. Popis a nastavení počítačového HW, principy fungování výpočetní techniky
   2. Software – obecné rozdělení softwaru
   3. MS Office
   4. Internet a historie internetové komunikace
   5. Obecný úvod do programování a algoritmizace
   6. Počítačová grafika
   7. 3D Modelování a 3D počítačová grafika, Animační technologie
   8. Formáty digitálního videa a programy na přehrávání videa, multimediální kodeky
   9. Algoritmus, jeho definice a způsoby vyjádření
   10. Základní datové typy
   11. Access
   12. Tabulkový procesor
   13. Textový procesor
   14. Prezentační programy
   15. Technologie datové komunikace, její principy a způsoby implementace
   16. Třídící/řadící algoritmy
   17. Teorie, vývoj a filozofie operačních systémů
   18. Operační systémy pro nepřenosná a přenosná zařízení
   19. Vyhledávací algoritmy
   20. Integrovaná vývojová prostředí a herní engine

   21. Základy HTML, CSS a teorie Web Designu, SEO

   22. Budoucnost informačních technologií

   23. Počítačové periferie

   24. Bezpečnost, hygiena a etika při práci s informačními technologiemi

   25. Využití a koncepce databází a Strukturovaný dotazovací jazyk (SQL)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – ŠVP: Právní specializace

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (USO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících s výkonem administrativní činnosti v oblasti justice, tj. na soudech a státních zastupitelstvech, v advokátních, exekutorských a notářských kancelářích, a v samosprávě, tj. na obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech. Dále pak v územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, v mezinárodních orgánech a institucích, v právních a personálních odděleních soukromých společností.

 

Absolventi dovedou pracovat s právními normami a prameny, chápou a uplatňují zásady ústavního práva, znají správní právo a mají všeobecný rozhled v dalších právních odvětví, zná a dodržuje etiku státního úředníka, pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky, zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti, je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce.

Absolvent se vyznačuje následujícími odbornými kompetencemi:

 • získá znalosti z historie a současnosti týkající se integrace České republiky do struktur Evropské unie
 • dobře se orientuje v základním právním prostředí EU, ve struktuře a činnosti jednotlivých institucí EU a účasti českých zástupců na jejich činnosti
 • dobře se orientuje v právním systému a právním řádu ČR
 • chápe a umí uplatňovat zásady ústavního, správního, občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, živnostenského, sociálního a dalších odvětví práva včetně práva evropského
 • osvojí si důkladnou znalost procesního práva
 • dovede pracovat s právními normami a prameny a aplikovat je při řešení konkrétních právních situací
 • je připraven věcně, jazykově a formálně správně vyhotovovat právní a jiné písemnosti, právní podklady
 • dovede vést spisovou manipulaci, evidenci a archivaci včetně ochrany údajů
 • získá schopnost organizovat a řídit administrativu v kancelářích soudců, vyšších soudních úředníků, státních zástupců, advokátů, soudních exekutorů, notářů, úpadkových správců, bezpečnostních orgánů, v právních a jiných odděleních veřejného i soukromého sektoru, v orgánech státní správy a samosprávy, v mezinárodních institucích a společnostech
 • získá vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní práci katastrálního a pozemkového úřadu, realitní a developerské společnosti
 • získá základní znalosti o ekonomice, včetně účetnictví, orientuje se v daňovém systému ČR
 • získá znalosti principů sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky
 • umí používat pro práci všechny prostředky kancelářské a výpočetní techniky včetně internetu, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu

18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP: Správce informačních systémů

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním

 aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Absolventi tohoto oboru mohou po
kračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací.

 

V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru správce informačních systémů charakterizuje zejména :

 • orientace ve standardním softwarovém i hardwarovém vybavení, schopnost práce s běžnými periferiemi výpočetní techniky
 • schopnost instalovat a spravovat operační systémy pracovních stanic i serverů a spravovat uživatelské aplikace
 • schopnost navrhnout a aplikovat systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením (neodborné zásahy, cílené útoky a jiné)
 • znalost funkce a správy počítačových sítí LAN, schopnost orientace v užívání, údržbě a správě moderních síťových operačních systémů, navrhování a zprovoznění počítačových sítí a jejich správa
 • znalost anglického jazyka pro účely odborné komunikace v oblasti výpočetní
 • umění efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázat odhadnout výsledek, algoritmizovat problém, vytvořit počítačový model
 • správné používání matematických pojmů a jazyka, včetně symboliky a terminologie, odborných pojmů z oblasti informačních a komunikačních technologií
 • schopnost porozumět závislostem, umět zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek, schopnost tyto údaje zpracovat vhodnými softwarovými nástroji a následně výsledky prezentovat
 • znalost a pochopení podstaty algoritmu jako předpisu automatizované činnosti, schopnost programování aplikací pro standardní uživatelské rozhraní
 • základní znalost relačních databází, schopnost naprogramovat uživatelské rozhraní relační databáze
 • dovednost prezentace užitím výpočetní techniky včetně moderních technologií počítačové sítě, schopnost práce s informacemi a informačními zdroji
 • dovednost zpracování grafické informace prostřednictvím výpočetní techniky a její následná prezentace
 • schopnost veřejně prezentovat informace především formou internetových stránek
 • znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností v tržní ekonomice, základní znalost účetnictví

Minimálně preventivní program pro školní rok 2016/17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017
SOŠ InterDACT s.r.o. Most

verze v pdf

Charakteristika školy a její vnitřní zdroje

 •  ředitelka: Mgr. Jana Synková, reditel@interdact.cz
 • výchovný poradce: Mgr. Jitka Dragounová, jitka.dragounova@interdact.cz
 • školní metodik prevence: Mgr. Jana Macho, jana.macho@interdact.cz
 • sekretářka: Martina Červenková, info@interdact.cz
 • jednatelka společnosti: Mgr. Olga Kalášková, olga.kalaskova@interdact.cz

Střední soukromá škola se nachází v Mostě. Město Most s počtem 67 tisíc obyvatel je statutární město v severozápadních Čechách, leží na řece Bílina. Vzhledem k sociálním složení obyvatel můžeme mluvit o ohrožené lokalitě s výskytem rizikových faktorů.
Rizikovými místy ve škole jsou třídy v době přestávek, toalety a chodby. Toto je ošetřeno dozory na chodbách.

Dokumentace preventivních aktivit

• Školní vzdělávací program (část týkající se prevence – školní preventivní strategie).
• Výroční zpráva (zapracovat zprávu o prevenci rizikového chování).
• Třídní kniha (zápisy nejen o učivu, také o provedených besedách a akcích).
• Záznamy z pedagogických rad
Konzultační hodiny ŠMP:

 • pondělí: 12.30-13:00 hod.
 • úterý: 12:30-13:00 hod.
  nebo kdykoliv po předchozí domluvě: e-mail jana.macho@interdact.cz

Na škole pracuje školní preventivní tým a problematikou rizikového chování se zabývá vedení školy s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídními učiteli.
Pedagogický sbor je koordinován vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence a mají možnost se průběžně informovat o postupech a metodických pokynech. Učitelé působí v rámci prevence na žáky průběžně ve svých hodinách, třídní učitelé na třídnických hodinách a akcích školy.

Vnější zdroje školy pro tvorbu MPP
informační zdroje:
http://www.prevence-praha.cz
http://www.adiktologie.cz
http://www.odrogach.cz
http://www.drogy-info.cz
www.vfn.cz – psychiatrická klinika VFN a LF UK
www.pppinfo.cz
www.help24.cz

Minimální preventivní program je součást školního vzdělávacího programu a vychází ze školní strategie prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.

Základní právní rámec primární prevence rizikového chování

 Zákon 561/2004 Sb., (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) tzv. školský zákon), ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 Vyhláška 72/2005 v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Stanovení cílů MPP
K základním cílům primární prevence rizikového chování patří:
1. prevence v oblasti zneužívání návykových látek, šikany a násilného chování, kyberšikany, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, poruch přijmu potravy, náboženského extremismu, rozpoznání týrání a zneužívání dítěte.

2. výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdravého životního stylu jsou: zvyšování sociálních kompetencí (rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si důsledků svého jednání, zvyšování sebevědomí) posilování komunikačních dovedností (nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, adekvátní reakce na stres, kritiku a neúspěch), vytváření pozitivního sociálního klimatu (vytvoření atmosféry pohody, klidu, bez strachu, nejistoty, nastolení pocitu důvěry mezi žákem a učitelem), formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (mravní a morální hodnoty, právní vědomí a humanistické postoje k ostatním).
3. směřování žáků ke smysluplnému využívání volného času (nabídka kroužků, družiny…)
4. zapojování rodičů a přátel školy do života školy (společné akce)
Stanovení cílů MPP školy
Krátkodobé cíle:
Zlepšit práci se třídou, zlepšit klima v problematických třídách. Třídy, ve kterých se již objevily problémy, třídy které vykazují vztahové problémy. Zkvalitnit vedení třídnických hodin.
Redukovat výskyt agresivity a násilného chování žáků k sobě navzájem
Zapojení do projektů primární prevence
Dlouhodobé cíle:
Dlouhodobým cílem je, aby se z našich žáků stali lidé s adekvátním sebevědomím, vědomi si svých kvalit, jež neustále rozvíjí a nedostatků, se kterými se naučí pracovat a žít. Bytosti, které nepotřebují žádnou formu drogy či agresi, aby svůj život prožily spokojeně a plnohodnotně.
Prevence je nejčastěji zařazována do následujících předmětů
Sociální práce, psychologie, zdravotní nauka, právo, chemie, pedagogika, osobnostní výchova, organizace volného času a zdravotní tělocvik.

Metody a způsoby dosažení cílů
Na realizaci MPP se podílí vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, ostatní pedagogičtí pracovníci školy, v případě potřeby metodik prevence PPP, sociální odbor, Policie ČR a jiné instituce. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se podílejí na rozvoji osobnosti žáků, podporují jejich sebevědomí, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů, atd. Učitelé využívají témat v osnovách svých předmětů a seznamují žáky s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence závislostí a sociálně rizikového chování. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů žáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Podle možností zařazují do výuky různé formy a metody práce.
K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření
Informace o důležitých telefonních číslech a kontaktech (Linky důvěry, Kriz. centra…). Jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy ve třídních kolektivech, aby byla zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany, v případě potřeby spolupracují s výchovným poradcem, školním metodikem prevence. Jsou průběžně sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při podezření na záškoláctví se kontaktují rodiče, případně sociální odbor. Pořádají se přednášky a besedy věnované drogové problematice, sexuální výchově a prevenci AIDS. Prevence rizikového chování je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a vyvodí se patřičné sankce. Průběžně jsou sledovány i další rizikové jevy – vandalismus, agresivita, rasismus, atd..
V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem 2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou, zasedání výchovné komise 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě trestné činnosti oznámení Policii ČR
V průběhu školního roku 2016 – 2017 budou plněny následující úkoly a uspořádány tyto akce: Účast školního metodika prevence a výchovné poradkyně na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání.
Spolupráce školního metodika prevence s výchovným poradcem a učiteli při řešení případných problémů žáků. Poskytování informací žákům (začátek školního roku, průběžně), učitelům (průběžně) a osvětová činnost zaměřená na rodiče (třídní schůzky, nástěnky).
Bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním ale i jevům, které mohou signalizovat počínající zneužívání návykových látek nebo výskyt jiného rizikového chování.
Prevence specifická:
Spolupráce s oddělením prevence kriminality
Budeme pracovat s materiály portálu Jeden svět na školách Člověka v tísni.
Účast na projektu Červená stužka
Přednáška o AIDS A HIV
Další akce se doplní dle aktuálních nabídek a možností.

Prevence nespecifická:
Září – adaptační a motivační pobyt pro 1. ročníky
Říjen – projekt Po Evropě s úsměvem, dokončení projektu se seniory
Prosinec – Sportovní den, exkurze
Podpora projektů, které motivují žáky ke vhodnému využívání volného času

V Mostě 7. 9. 2016 Mgr. Jana Macho
školní metodik prevence

headline_it

Perspektivní a moderně koncipovaný studijní obor se zaměřením na výpočetní techniku a její uplatnění v praxi. Studenti jsou seznámeni s teorií a praxí v řadě počítačových disciplín (grafika, programování, teorie operačních systémů, správa PC sítě). Absolventi mohou dále pokračovat na vysokých školách technického i ekonomického zaměření.