Home » Důležité informace » NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se
uskuteční 1.9., 6.9., 9.9. – antigenními testy – organizace bude upřesněna.
2. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě
pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v
mimořádném opatření k preventivnímu testování).
3. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 … nutno doložit!
4. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
5. Každá osoba (děti , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
6. Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných
prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
7. Ve společných prostorách máme povinnost nosit respirátory do odvolání.

Detailnější informace zde:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL 2021/2022

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY – O ZŘÍZENÍ IZOLAČNÍ MÍSTNOSTI A SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ