Home » Školní řád

Kategorie: Školní řád

Školní řád platný pro školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ ŘÁD ve formátu pdf

InterDACT s.r.o.,
Pionýrů 2806, 434 01 Most

ŠKOLNÍ ŘÁD SoŠ InterDACT s.r.o.

Schválila: Mgr. Jana Synková, ředitelka školy
Projednala a schválila pedagogická rada dne 25.8.2015
Účinnost: od 1.9.2015
Tento školní řád nahrazuje dosavadní školní řád platný od 1.9.2005.

Všeobecná ustanovení

 • Žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin, zodpovědně plní úkoly související s výukou a výuku nenarušuje nevhodným jednáním.
 • Žák se chová ukázněně, je zdvořilý. Ve škole i mimo školu dbá na to, aby neohrozil bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků a jiných osob.
 • Žák má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry svých rozumových a fyzických schopností, právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství. Pokud své názory vyjadřuje slušnou formou, nemůže za ně být postihován.
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí. Každý žák má právo obrátit se se svým problémem na učitele, výchovného poradce nebo vedení školy.
 • Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.
 • Škola bude postihovat veškeré projevy rasismu, xenofobie a netolerance a dále jednání směřující k ponižování osobnosti jedince a omezování osobní svobody. Tyto projevy budou považovány za velmi hrubé porušení školního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • Žákům je zakázáno v areálu školy držet, distribuovat a užívat návykové látky. Užívání drog a pití alkoholu je zakázáno všem žákům i zaměstnancům školy. Nedodržení tohoto nařízení bude považováno za závažné porušení školního řádu.
 • Kouření se striktně zakazuje žákům (i zletilým) a zaměstnancům školy v celém areálu školy (tj. v budově i před budovou a v jejím okolí). Nedodržení tohoto nařízení bude považováno za závažné porušení školního řádu.
 • Žák má povinnost zacházet šetrně s půjčenými učebnicemi, ostatními školními učebními pomůckami a video-, audio- i výpočetní technikou, s kterou bude pracovat. Udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.
 • Každé poškození nebo zničení majetku školy, učitelů či jiných osob hradí zletilý žák, který poškození prokazatelně způsobil, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 • Ztrátu nebo poškození školního majetku hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
 • Za své osobní věci nesouvisející s výukou mají odpovědnost žáci. Nedoporučuje se nosit na vyučování cenné věci nebo větší částky peněz – za jejich případnou ztrátu nenese škola odpovědnost. Totéž platí pro mobilní telefony: škola jejich nošení do školy nezakazuje, nepřebírá však odpovědnost za jejich případnou ztrátu.
 • Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví nebo morální a psychický vývoj žáků.
 • Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí ani jejich propagace.

Vnitřní režim školy – docházka do školy, omlouvání absence

 • Žáci mohou vcházet do budovy školy od 7.00 hodin na základě zazvonění na sekretariát školy. Zaměstnanci školy začínají dozory na chodbách od 7.30 hodin. Žáci přicházejí do třídy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování, aby se mohli na hodinu včas připravit.
 • Neodůvodněné pozdní příchody na vyučování se budou „sčítat“ a za každé tři pozdní příchody bude žáku vykázána jedna hodina neomluvené absence bez ohledu na to, zda žák přišel později o pět nebo patnáct minut.
 • Během vyučování je žákům zakázáno používat mobilní telefony.
 • Před vyučováním, během vyučování a o přestávkách se žáci chovají klidně. Svým chováním nesmějí rušit provoz školy. O malých přestávkách se zdržují ve třídě a připravují se na následující hodinu. V době velkých přestávek mohou opustit budovu školy (lze si nakoupit v kantýně nebo dojít na oběd do jídelny), nesmějí však opustit oplocený areál školy, zvláště nevstupují na přilehlou komunikaci, a nejpozději 5 minut před začátkem následující vyučovací hodiny musí být ve třídě. Nad žáky pohybujícími se během velké přestávky ve venkovním areálu školy je vykonáván dohled dle rozpisu.
 • V každé třídě je ustanovena služba žáků. Ti se po týdnu střídají. Žákovskou službu organizuje a kontroluje třídní učitel. Služba dohlíží na pořádek ve třídě. Po skončení výuky v dané třídě dbá na to, aby byla čistá tabule, zhasnutá světla, zvednuté židle, zavřená okna. Za udržení pořádku je zodpovědný pedagog vyučující poslední hodinu v dané třídě před odchodem žáků domů, na tělocvik nebo jinam mimo třídu, pokud se žáci do třídy ten den již nevracejí.
 • Pokud se do 5 minut po začátku hodiny nedostaví do třídy vyučující, žák vykonávající na základě pověření svého třídního učitele týdenní službu oznámí tuto skutečnost neprodleně v sekretariátu školy nebo vedení školy.
 • Dojíždění žáků jinými dopravními prostředky než tramvají, autobusem nebo vlakem (tj. na kole, motorce, autem) tento školní řád neřeší a škola také neodpovídá za případný úraz žáka nebo poškození, příp. ztrátu jeho vozidla, ani kdyby bylo zanecháno v areálu školy.
 • V době školního vyučování navštěvuje žák lékaře pouze v prokazatelně nutných případech. Ostatní záležitosti – rodinné, úřední apod. – si vyřizuje v době mimo vyučování, pokud není jeho přítomnost u dané záležitosti nutná v dopoledních hodinách.
 • Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen sdělit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti telefonicky nebo písemně. Bezprostředně po návratu do školy předloží žák písemnou omluvu ve studijním průkazu nebo omluvném listu. Při podezření na neomluvenou nebo problematicky omluvenou absenci si třídní učitel může vyžádat vyjádření lékaře.
 • Žáci nesmějí bez dovolení vyučujícího nebo třídního učitele opustit vyučování. Pokud rodiče potřebují žáka z vyučování uvolnit, požádají o to předem osobně, telefonicky nebo písemně. Z jedné vyučovací hodiny může žáka uvolnit příslušný vyučující, na jeden den až týden třídní učitel na základě osobní (do dvou dnů) nebo předem dané písemné žádosti (na týden) zákonného zástupce. Na delší dobu může žáka uvolnit z vyučování ředitel školy na základě předem předložené písemné žádosti zákonného zástupce s uvedením důvodu.
 • Více než pětadvacetiprocentní, byť omluvená nepřítomnost žáka na výuce jednoho předmětu může být důvodem k jeho nehodnocení za pololetí (záleží na rozhodnutí učitele vyučujícího daný předmět).  Mimořádné zkoušky za první pololetí musí být splněny nejpozději do 30. června daného školního roku, za druhé pololetí musí být splněny nejpozději do 30. září dalšího školního roku. Žák bude do dalšího ročníku přijmut podmínečně. Opravné zkoušky musí být splněny do 31 srpna daného školního roku.
 • Nepřítomnost na povinné praxi, která je součástí osnov, omlouvá žák nebo jeho zákonný zástupce neprodleně na odborném pracovišti kontaktní osobě uvedené na smlouvě o odborné praxi. Absenci omluvenou i neomluvenou musí nahradit po dohodě s poskytovatelem praxe buď o víkendech, nebo během vedlejších, popř. hlavních prázdnin. Absolvování (100 %) celé praxe je nezbytnou podmínkou úspěšného ukončení studia.
 • Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem. Žák není z předmětu, z něhož byl uvolněn, hodnocen.
 • Jestliže se žák nezúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal. Žák, který nedoloží důvod nepřítomnosti do 10 dnů od doručení výzvy nebo nenastoupí do školy, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.

 Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Žáci chodí do školy vhodně oblečení a upraveni. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.
 • Je zakázáno ponechávat peníze, mobilní telefony a jiné cennosti volně na stolech, ve skříních apod. v učebnách nebo ponechávat je ve škole přes noc. Škola nenese za jejich ztrátu odpovědnost.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo o přestávce, jsou žáci povinni neprodleně hlásit vyučujícímu nebo dozoru.
 • Těžké úrazy, k nimž dojde při společné činnosti žáků mimo školu (exkurze, školní výlety, odborné praxe, sportovní činnost apod.) je nutné co nejdříve nahlásit ředitelství školy.
 • Všichni žáci budou vždy na počátku školního roku během první vyučovací hodiny výpočetní techniky prokazatelně vyučujícím proškoleni o bezpečnostních pravidlech při práci s výpočetní technikou. Výslovně se zakazuje žákům jakkoliv manipulovat s počítači a ostatní technikou.
 • Ve škole lze používat pouze schválené evidované varné konvice, lednice, mikrovlnky apod., které procházejí pravidelnou revizí. Je zakázáno používat ponorné elektrické vařiče.
 • Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách se žáci řídí vnitřním řádem dané odborné učebny a pokyny vyučujících daného předmětu. S pokyny jsou prokazatelně seznámeni během první hodiny (záznam o tom se provede do třídní knihy).
 • Při přecházení na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pokyny odpovědných osob (vyučujícími daného předmětu či jiných zaměstnanců). Před takovými akcemi jsou žáci kromě organizační stránky akce seznámeni také s bezpečnostními pokyny. Za bezpečnost žáků odpovídá pracovník pověřený vedením dané akce.
 • Pro školní exkurze a několikadenní akce platí zvláštní bezpečnostní předpisy (Bezpečnost při činnostech s dětmi), se kterými musí být žáci předem prokazatelně seznámeni.
 • Odborné praxe jsou zajišťovány smluvně s odbornými pracovišti. Smlouva ukládá smluvnímu pracovišti povinnost proškolit žáka v bezpečnostních předpisech daného pracoviště. Žák se během praxe podřizuje vnitřnímu řádu daného pracoviště a dbá pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Pravidla pro použití výchovných opatření a pro hodnocení výsledků vzdělávání

 • Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 • Pochvaly a ocenění může udělit ředitel školy na návrh pedagogické rady nebo na návrh třídního učitele za vhodnou reprezentaci školy na veřejnosti a na sportovních akcích, za mimořádnou mimoškolní aktivitu, za výborné výsledky ve studiu i odborné praxi, za umístění ve školních soutěžích apod. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.  Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Pochvaly a ocenění se zaznamenávají do pedagogické dokumentace žáka a písemně se sdělují neprodleně žákovi nebo jeho zákonným zástupcům. Mohou být doplněny hmotným darem.
 • Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky.

Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 • pedagogická rada rozhodne, zda závažnější porušení školního řádu bude postiženo důtkou ředitele školy. Druhý stupeň z chování se udělí za 21 – 30 neomluvených hodin, třetí stupeň za více než 30 neomluvených hodin. Udělení napomenutí nebo důtky spolu s důvodem se zaznamená do pedagogické dokumentace žáka a prokazatelně se sdělí neprodleně žákovi nebo jeho zákonným zástupcům.
 • důtka ředitele školy (za závažné porušení školního řádu: za opakování prohřešků, za které již byly žáku uloženy napomenutí nebo důtka třídního učitele, dále za 11 – 20 neomluvených hodin za pololetí, za nezájem o studium a laxní přípravu na vyučování, za velmi nevhodné nebo opakovaně nevhodné chování ke spolužákům a dospělým, za poškozování majetku školy apod.);
 • důtka třídního učitele (za opakované prohřešky proti školnímu řádu: za časté pozdní příchody, za 6 – 10 hodin neomluvené absence za pololetí, za hrubé chování apod.);
 • napomenutí třídního učitele (za drobné prohřešky proti školnímu řádu: za špatnou přípravu na vyučování, za občasné pozdní příchody na vyučování, za 1 – 5 neomluvených hodin za pololetí, za nevhodné chování apod.);
 • Ředitel školy může v případě zaviněného závažného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Důvodem pro podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy mohou být konkrétně např. zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, úmyslné poškozování majetku školy, spolužáků nebo zaměstnanců školy, krádeže, ohrožování bezpečnosti spolužáků, jejich ponižování, porušení zákazu konzumace alkoholu a drog v areálu školy, neomluvená absence, špatné výsledky ve vzdělání (zvláště pokud jsou opakovaně nedostatečné či zaviněné nezájmem, častou absencí atd.).
 • O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy nejpozději do dvou měsíců od dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je žákovo chování klasifikováno podle trestního zákona jako trestní čin. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení.
 • O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem školy dnem následujícím po rozhodnutí ředitele školy.
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání – klasifikační řád – jsou přílohou č.1 tohoto školního řádu.

Mgr. Jana Synková

ředitelka školy