Home » Důležité informace » Vyhláška MŠMT: Jak hodnotit žáky za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška MŠMT: Jak hodnotit žáky za druhé pololetí školního roku 2019/2020

„Vzhledem k výše identifikovaným aspektům je zapotřebí přistupovat k hodnocení žáků tak, aby nedošlo k neodůvodněné újmě na jejich právech. Základ hodnocení musí tvořit hodnocení práce žáků za období prezenční výuky (únor – březen), což se rovná necelé třetině druhého pololetí školního roku a období po opětovném umožnění prezenční přítomnosti žáků na vzdělávání (možná polovina května, červen), což může být i více než měsíc, čímž se můžeme dostat až na polovinu doby trvání prezenční výuky za druhé pololetí,“ píše ministerstvo školství v návrhu vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení.

Hodnocení žáků za období distančního vzdělávání bude podpůrným, doplňujícím hodnocením. Na druhou stranu je zapotřebí klást důraz na poskytování zpětné vazby ideálně ústním hodnocením. Žáci v tomto období jsou díky vypracovávání zadaných úkolů vedeni k vyšší samostatnosti, kreativitě a mají možnost prokazovat komplexní znalosti, případně si je doplňovat samostudiem. I když se jedná o podpůrné hodnocení, pro žáky to bude významně motivující faktor, který ovlivní jejich další směřování studijní dráhy.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
c. četbu související se zadanými úkoly;
d. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
e. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Závěrečné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 musí vycházet pouze z prokázaných výsledků žáků. Výkon a výsledky žáků pouze v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku během uzavření škol není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Návrh vyhlášky zohledňuje rozdílné, často i velmi rozdílné, podmínky v rodinách pro vzdělávání žáků na dálku. Jedná se jak o technické podmínky (ICT, připojení na web, tiskárny), tak časové (zaměstnanost rodičů), tak i schopnosti rodičů zastoupit učitele.

Využitím podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, je snížen dopad uvedených specifických podmínek v rodinách. Na druhou stranu možnost využití (podpůrně) podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího zejména v době nepřítomnosti žáků na prezenčním vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, posiluje význam tohoto způsobu vzdělávání. Je také v souladu s tím, že organizace školního roku se nezměnila, v období mimořádných opatření nejsou prázdniny. V případě, že žák nemá pro takové vzdělávání podmínky, lze přihlédnout k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí.