Home » Nezařazené » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ

OD 1. ÚNORA DO 12. ÚNORA 2016

Den v týdnu Čas
Pondělí 7.30 – 16.30 hodin
Úterý 7.30 – 16.30 hodin
Středa 7.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.30 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin

 

OD 15. ÚNORA DO 19. ÚNORA 2016 (JARNÍ PRÁZDNINY)

Den v týdnu Čas
Pondělí 8.30 – 14.00 hodin
Úterý 8.30 – 14.00 hodin
Středa 8.30 – 14.00 hodin
Čtvrtek 8.30 – 14.00 hodin
Pátek 8.30 – 13.00 hodin

 

OD 22. ÚNORA DO 15. BŘEZNA 2016

Den v týdnu Čas
Pondělí 7.30 – 16.30 hodin
Úterý 7.30 – 16.30 hodin
Středa 7.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.30 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin

Ředitelka Soukromé střední odborné školy InterDACT s. r. o. vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů.

Škola pro školní rok 2015/2016 přijímá ke studiu 75 žáků v denním studiu.
Žáci budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě průměru z 1. pololetí 9. třídy (nepřijímají se žáci s nedostatečnou a žáci z nižších ročníků).

Informace k přijímacímu řízení
Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči, u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2015.

Přijímáme přihlášky pro denní formu studia:
• 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP: Právní specializace)
– studium denní, délka studia 4 roky
• 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP: Správce informačních systémů)
– studium denní, délka studia 4 roky
• 75-41-M/01 Sociální činnost (ŠVP: Sociální asistent)
– studium denní, délka studia 4 roky

Ředitelka školy nejdříve dne 22. 04. 2016 oznámí rozhodnutí (odeslání rozhodnutí o nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (§ 60a odst. 17 školského zákona).
Umožňuje se tak uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění zápisového lístku podle § 60a odst. 6 školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, již se nedoručují uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek, netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Mostě dne 5.1.2016

Mgr. Jana Synková
ředitelka školy