Home » Nezařazené » Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Školní rok 2014/2015

V plánu práce jsou zahrnuty cíle základních oblastí, které spadají do kompetence výchovného poradenství a prevence sociální patologie na škole.

Součástí práce výchovného poradce je účast na seminářích a školeních s
problematikou výchovného poradenství a využití nových poznatků ve své práci
.
Činnost výchovného poradce zahrnuje tyto výchovné oblasti:

I. podpora studentů při zvládání studia
 adaptace studentů prvních ročníků při přechodu ze ZŠ na SŠ, seznámení
s formami a způsobem studia na škole
 pomoc studentům při upevňování studijních návyků a dovedností
 podpora při integraci a vzdělávání studentů, kterým byla v minulosti
diagnostikována SPU, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění či sociálně znevýhodnění
studenti), studentů z jiného kulturního prostředí (spolupráce s PPP)
 vyhledávání studentů, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a
příprava návrhů na další péči o tyto studenty
 zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností
pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 integrace studentů se zdravotním postižením ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto studentům školou a školskými
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto
studentů
 průběžná a dlouhodobá péče o neprospívající studenty
 pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli,
pozice ve třídě, prevence šikany…)
 pomoc při řešení složité rodinné situace
 primární prevence sociálně patologických jevů
 pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)

II. poskytování informací a instrukcí k přijímacímu řízení na VOŠ, VŠ, profesionální
orientace
 informace o možnostech dalšího uplatnění studentů (nástěnka, konzultace,
zapůjčení aktuálních materiálů)
 informace o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření
dalšího studia či povolání, nabídka testů profesionální orientace (spolupráce
s PPP)
 informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro studenty 4. ročníku
 spolupráce s vedením školy – umožnění účasti studentů na dnech otevřených
dveří jednotlivých VOŠ, VŠ
 zpětná vazba – informace o úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na
VOŠ, VŠ, uplatnění absolventů v oboru

III. zabezpečení spolupráce v rámci pedagogického sboru, spolupráce školy a rodiny,
spolupráce školy a dalších institucí
 spolupráce s třídními učiteli
 práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 zajišťování spolupráce pedagogických pracovníků s jinými odborníky (PPP,
lékař, …)
 zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů s
jejími studenty (PPP, sociální odbor péče o dítě, policie, psycholog,
psychiatr…)

IV. informační činnost
 konzultační činnost pro studenty, učitele i zákonné zástupce podle aktuálních
potřeb
 předávání informací – výchovným poradcem přímo (osobní konzultace, osobní
sdělení ve třídách , pedagogické rady, třídní schůzky, …), informační nástěnky a materiály
 shromažďování odborných zpráv a informací o studentech v poradenské péči
a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách péče o studenty
s diagnostikovanou SPU, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
studenty z jiného kulturního prostředí
 pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách tvorby individuálních
vzdělávacích plánů, profesní orientace studentů
 metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností
 informování pedagogických pracovníků o problémech studentů, hledání
společného řešení situace
 besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských
zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech
využívání jejich služeb studentům a jejich zákonným zástupcům
 propagace školy na ZŠ v regionu, na burzách škol a dnech otevřených dveří

V. spolupráce se školním metodikem prevence
 konzultace ohledně ohrožených studentů a zabezpečení kontaktu s rodinou
 spolupráce při prevenci
VI. ostatní úkoly
Vedení základní evidence v následujících oblastech:
– konzultační hodiny
– řešené problémy
– vydané přihlášky na VOŠ, VŠ
– další studium našich absolventů
– odeslané náborové materiály

V Mostě, dne 28. 8. 2014 Mgr. Jitka Dragounová
výchovná poradkyně