Home » Sociální činnost – popis oboru

Kategorie: Sociální činnost – popis oboru

PRVÁCI V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Ve středu dne 13.11.2019 první ročníky oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívily Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze. Autobus nás vysadil na Malé straně, odkud jsme se vydali pěšky do poslanecké sněmovny, kde nás čekala hodinová exkurze do prostor sněmovny. Dozvěděli jsme se plno zajímavých i užitečných informací, prohlédli si prostory jednacího sálu a potkali několik známých politiků. Po exkurzi jsme se vydali pěšky přes Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí. I přestože nám exkurzi do Prahy narušila zima a déšť, na náladě nám to neubralo. Za rok se budeme těšit zas!

ANGLICKÉ PŘEDSTAVENÍ „ONE DAY IN LONDON“

V úterý 11.6.2019 strávili žáci SOŠ InterDACT v Londýně. Dostali se tam zprostředkovaně v rámci představení souboru The Easy English Theatre v mostecké Medúze. Sledovali jsme příběh mladého londýnského muže, jeho radosti i starosti v průběhu jednoho dne. Zopakovali jsme si některé již známé anglické fráze a nové se naučili a několik vybraných žáků se dostalo i na jeviště a stali se tak součástí příběhu (viz obrázek). Představení, které se neslo v odlehčeném tónu, mělo u našich žáků úspěch.

75-41-M/01 –Sociální činnost

ŠVP – sociální asistent

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
je připraven pro sociálně právní poradenství, je připraven pro depistážní činnost, pro poskytování krizové pomoci, je schopen vykonávat odbornou činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, je připraven poskytnout sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace a poskytnout ucelenou rehabilitaci, zejména pak sociální.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve službách sociální péče a službách sociální prevence ( denní stacionáře, azylové domy, chráněná bydlení, chráněné dílny, nízkoprahová centra, sociální poradny, ve správních orgánech atd.).

V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru sociální asistent charakterizuje zejména:

• orientace v sociální péči – zná všechny související zákony
• schopnost poskytnout základní a odborné sociální poradenství
• schopnost aktivovat klienty k řešení nepříznivé životní situace
• schopnost navrhnout vhodnou rehabilitaci
• schopnost připravit preventivní programy zabraňující vzniku tíživé životní situace
• je schopen klientům zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím
• pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
• podporuje klienty k zvládání základních pracovních návyků a dovedností
• nacvičuje s klienty dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
• je schopen poskytnout sociálně-terapeutickou činnost
• vytváří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• je schopen vést sociální agendu klientů
• je schopen spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách
• je připraven poskytnout pomoc a podporu klientům v nepříznivé sociální situaci