Home » Nezařazené (Page 2)

Kategorie: Nezařazené

Plán práce výchovného poradce

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Školní rok 2014/2015

V plánu práce jsou zahrnuty cíle základních oblastí, které spadají do kompetence výchovného poradenství a prevence sociální patologie na škole.

Součástí práce výchovného poradce je účast na seminářích a školeních s
problematikou výchovného poradenství a využití nových poznatků ve své práci
.
Činnost výchovného poradce zahrnuje tyto výchovné oblasti:

I. podpora studentů při zvládání studia
 adaptace studentů prvních ročníků při přechodu ze ZŠ na SŠ, seznámení
s formami a způsobem studia na škole
 pomoc studentům při upevňování studijních návyků a dovedností
 podpora při integraci a vzdělávání studentů, kterým byla v minulosti
diagnostikována SPU, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění či sociálně znevýhodnění
studenti), studentů z jiného kulturního prostředí (spolupráce s PPP)
 vyhledávání studentů, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a
příprava návrhů na další péči o tyto studenty
 zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností
pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 integrace studentů se zdravotním postižením ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto studentům školou a školskými
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto
studentů
 průběžná a dlouhodobá péče o neprospívající studenty
 pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů studentů (kontakt s učiteli,
pozice ve třídě, prevence šikany…)
 pomoc při řešení složité rodinné situace
 primární prevence sociálně patologických jevů
 pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)

II. poskytování informací a instrukcí k přijímacímu řízení na VOŠ, VŠ, profesionální
orientace
 informace o možnostech dalšího uplatnění studentů (nástěnka, konzultace,
zapůjčení aktuálních materiálů)
 informace o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření
dalšího studia či povolání, nabídka testů profesionální orientace (spolupráce
s PPP)
 informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro studenty 4. ročníku
 spolupráce s vedením školy – umožnění účasti studentů na dnech otevřených
dveří jednotlivých VOŠ, VŠ
 zpětná vazba – informace o úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na
VOŠ, VŠ, uplatnění absolventů v oboru

III. zabezpečení spolupráce v rámci pedagogického sboru, spolupráce školy a rodiny,
spolupráce školy a dalších institucí
 spolupráce s třídními učiteli
 práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 zajišťování spolupráce pedagogických pracovníků s jinými odborníky (PPP,
lékař, …)
 zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 spolupráce se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů s
jejími studenty (PPP, sociální odbor péče o dítě, policie, psycholog,
psychiatr…)

IV. informační činnost
 konzultační činnost pro studenty, učitele i zákonné zástupce podle aktuálních
potřeb
 předávání informací – výchovným poradcem přímo (osobní konzultace, osobní
sdělení ve třídách , pedagogické rady, třídní schůzky, …), informační nástěnky a materiály
 shromažďování odborných zpráv a informací o studentech v poradenské péči
a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách péče o studenty
s diagnostikovanou SPU, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
studenty z jiného kulturního prostředí
 pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách tvorby individuálních
vzdělávacích plánů, profesní orientace studentů
 metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností
 informování pedagogických pracovníků o problémech studentů, hledání
společného řešení situace
 besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských
zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech
využívání jejich služeb studentům a jejich zákonným zástupcům
 propagace školy na ZŠ v regionu, na burzách škol a dnech otevřených dveří

V. spolupráce se školním metodikem prevence
 konzultace ohledně ohrožených studentů a zabezpečení kontaktu s rodinou
 spolupráce při prevenci
VI. ostatní úkoly
Vedení základní evidence v následujících oblastech:
– konzultační hodiny
– řešené problémy
– vydané přihlášky na VOŠ, VŠ
– další studium našich absolventů
– odeslané náborové materiály

V Mostě, dne 28. 8. 2014 Mgr. Jitka Dragounová
výchovná poradkyně

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ

OD 1. ÚNORA DO 12. ÚNORA 2016

Den v týdnu Čas
Pondělí 7.30 – 16.30 hodin
Úterý 7.30 – 16.30 hodin
Středa 7.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.30 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin

 

OD 15. ÚNORA DO 19. ÚNORA 2016 (JARNÍ PRÁZDNINY)

Den v týdnu Čas
Pondělí 8.30 – 14.00 hodin
Úterý 8.30 – 14.00 hodin
Středa 8.30 – 14.00 hodin
Čtvrtek 8.30 – 14.00 hodin
Pátek 8.30 – 13.00 hodin

 

OD 22. ÚNORA DO 15. BŘEZNA 2016

Den v týdnu Čas
Pondělí 7.30 – 16.30 hodin
Úterý 7.30 – 16.30 hodin
Středa 7.30 – 16.30 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.30 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin

Ředitelka Soukromé střední odborné školy InterDACT s. r. o. vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů.

Škola pro školní rok 2015/2016 přijímá ke studiu 75 žáků v denním studiu.
Žáci budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě průměru z 1. pololetí 9. třídy (nepřijímají se žáci s nedostatečnou a žáci z nižších ročníků).

Informace k přijímacímu řízení
Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči, u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2015.

Přijímáme přihlášky pro denní formu studia:
• 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP: Právní specializace)
– studium denní, délka studia 4 roky
• 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP: Správce informačních systémů)
– studium denní, délka studia 4 roky
• 75-41-M/01 Sociální činnost (ŠVP: Sociální asistent)
– studium denní, délka studia 4 roky

Ředitelka školy nejdříve dne 22. 04. 2016 oznámí rozhodnutí (odeslání rozhodnutí o nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (§ 60a odst. 17 školského zákona).
Umožňuje se tak uchazečům rozhodnout, v období pro uplatnění zápisového lístku podle § 60a odst. 6 školského zákona, na které škole potvrdí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, již se nedoručují uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek, netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Mostě dne 5.1.2016

Mgr. Jana Synková
ředitelka školy

Maturitní témata

 

Výsledkový portál žáka pro zaslání výsledků:

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty připravilo možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese:

VZP.CERMAT.CZ

Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017 Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2017

Více zde: Výsledkový portál odkaz

Rozvrh 2016/2017

ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017– PLATNÝ OD 12.9.2016 ve formátu pdf.

 

Zaměstnanci

Interní-pedagogičtí pracovníci: Vyučovaný studijní předmět : Email:
Mgr. Jana Bencová
třídní učitelka IT1
Základy společenských věd
Anglický jazyk
Statistika a demografie
jana.bencova@interdact.cz
konzultace: středa od 7.00 – 7.45
Mgr. Jitka Dragounová
výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
jitka.dragounova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 – 7.45
Martin Charvát Aplikovaná výpočetní technika
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Multimédia a webové technologie
martin.charvat@interdact.cz
konzultace: čtvrtek od 7.00 do 7.45
Ing. Jana Hulanová
třídní učitelka VČ1
Právo
Seminář z práva
Účetnictví
Písemná a elektronická korespondence
jana.hulanova@interdact.cz
konzultace: středa od 7.00 do 7.45
Mgr.Jana Macho
školní metodik prevence
třídní učitel SČ3/VČ3
Základy společenských věd
Ekologie
Zdravotní tělocvik
Pečovatelství
Chemie
Psychologie
Chemie
Česká republika a Evropské dimenze
Multikulturní soužití
jana.macho@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Mgr.Vladimíra Martiníková
třídní učitelka VČ 2
Anglický jazyk
Technická angličtina
Společenská kultura
vladimira.martinikova@interdact.cz
konzultace: čtvrtek od 7.00 do 7.45
Ing. Jana Milková Matematika
Informační a komunikační technologie
Úvod do výpočetní techniky
jana.milkova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Bc. Karel Suska
třídní učitel IT 2
Ekonomika
Technika administrativy
Tělesná výchova
karel.suska@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Mgr. Jana Synková
ředitelka školy
Sociální péče
Sociální politika a sociální zabezpečení
Pedagogika
reditel@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Ing. Ilona Vébrová
třídní učitelka IT 4/VČ 4
Veřejná správa
Účetnictví
Veřejné finance
Ekonomika a veřejné finance
Právo
ilona.vebrova@interdact.cz
konzultace: pátek od 7.00 do 7.45
Mgr. Ivana Vodičková
třídní učitelka IT 3
Český jazyk a literatura
Literární seminář
ivana.vodickova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
PaedDr. Jan Wild Programování a algoritmizace
Aplikační software
Matematika
jan.wild@interdact.cz
konzultace: středa 7.00 do 7.45
Externí-pedagogičtí pracovníci: Vyučovaný studijní předmět : Email:
Ing. Helena Štolbová Fyzika
Základy elektrotechniky
helena.stolbova@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Ing. Tereza Kalášková Organizace volného času
Dramatická výchova
tereza.kalaskova@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Interní-nepedagogičtí pracovníci: Email:
Martina Červenková Sekretářka školy info@interdact.cz
Mgr. Olga Kalášková
jednatelka společnosti
olga.kalaskova@interdact.cz