DOD2021

Home » Důležité informace

Kategorie: Důležité informace

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 27.9.2021

Vyhlášení ředitelského volna ředitelkou školy.

NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se
uskuteční 1.9., 6.9., 9.9. – antigenními testy – organizace bude upřesněna.
2. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě
pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v
mimořádném opatření k preventivnímu testování).
3. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 … nutno doložit!
4. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
5. Každá osoba (děti , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
6. Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných
prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
7. Ve společných prostorách máme povinnost nosit respirátory do odvolání.

Detailnější informace zde:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL 2021/2022

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY – O ZŘÍZENÍ IZOLAČNÍ MÍSTNOSTI A SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ 6. A 9.9.2021

Všichni žáci se dostaví do školy 6. i 9.9.2021 v 7,45 hodin a ve třídách proběhne antigenní testování. Žádáme o striktní dodržení času vzhledem k testování. Děkujeme.

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ 2020/2021

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.  Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ 2020/2021

PRAXE V TOMTO ROCE ZRUŠENA

Ve školním roce 2019/2020 neproběhne souvislá odborná praxe.

Vyhláška MŠMT: Jak hodnotit žáky za druhé pololetí školního roku 2019/2020

„Vzhledem k výše identifikovaným aspektům je zapotřebí přistupovat k hodnocení žáků tak, aby nedošlo k neodůvodněné újmě na jejich právech. Základ hodnocení musí tvořit hodnocení práce žáků za období prezenční výuky (únor – březen), což se rovná necelé třetině druhého pololetí školního roku a období po opětovném umožnění prezenční přítomnosti žáků na vzdělávání (možná polovina května, červen), což může být i více než měsíc, čímž se můžeme dostat až na polovinu doby trvání prezenční výuky za druhé pololetí,“ píše ministerstvo školství v návrhu vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení.

Hodnocení žáků za období distančního vzdělávání bude podpůrným, doplňujícím hodnocením. Na druhou stranu je zapotřebí klást důraz na poskytování zpětné vazby ideálně ústním hodnocením. Žáci v tomto období jsou díky vypracovávání zadaných úkolů vedeni k vyšší samostatnosti, kreativitě a mají možnost prokazovat komplexní znalosti, případně si je doplňovat samostudiem. I když se jedná o podpůrné hodnocení, pro žáky to bude významně motivující faktor, který ovlivní jejich další směřování studijní dráhy.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
c. četbu související se zadanými úkoly;
d. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
e. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Závěrečné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 musí vycházet pouze z prokázaných výsledků žáků. Výkon a výsledky žáků pouze v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku během uzavření škol není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Návrh vyhlášky zohledňuje rozdílné, často i velmi rozdílné, podmínky v rodinách pro vzdělávání žáků na dálku. Jedná se jak o technické podmínky (ICT, připojení na web, tiskárny), tak časové (zaměstnanost rodičů), tak i schopnosti rodičů zastoupit učitele.

Využitím podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, je snížen dopad uvedených specifických podmínek v rodinách. Na druhou stranu možnost využití (podpůrně) podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího zejména v době nepřítomnosti žáků na prezenčním vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, posiluje význam tohoto způsobu vzdělávání. Je také v souladu s tím, že organizace školního roku se nezměnila, v období mimořádných opatření nejsou prázdniny. V případě, že žák nemá pro takové vzdělávání podmínky, lze přihlédnout k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí.

UZAVŘENÍ ŠKOLY …

OD 11. 3. 2020 SE UZAVÍRÁ ŠKOLA Z DŮVODU KORONAVIRU.

TENTO ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ, PROTO SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY.

 

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ

PF 2020

PF 2020 … Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spousty nových zážitků v novém roce 💚💚💚2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣💚💚💚

ČTVRTLETNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 12.11.2019 proběhnou od 17,00 hodin třídní schůzky pro všechny třídy v budově naší školy.